Nasze motto

W Bajkowej Przystani…

Doceniamy Siebie
ŚMIEJEMY się głośno
Lubimy się BAWIĆ
i PRZYTULAĆ
ŚWIĘTUJEMY
wspólnie chwile
CIESZYMY SIĘ
tym co mamy
Tworzymy wspomnienia
WYBACZAMY
Jesteśmy
SZCZERZY
SŁUCHAMY swoich
potrzeb
Staramy się być
dobrymi ludźmi
KOCHAMY

 

Misja

W „Bajkowej Przystani” nigdzie nie gonimy, za to doświadczamy, obserwujemy, wyciągamy wnioski. Uczymy się wzajemnie od siebie. Poznajemy świat wszystkimi zmysłami, motywujemy do działania i pokonywania różnych trudności życia codziennego. Staramy się być twórczy, kreatywni – tworzymy. W kontaktach z innymi ważny jest dla nas szczery uśmiech, komunikacja, szacunek, ale także od najmłodszych lat nauka bycia asertywnym. Bardzo ważny jest dla nas kontakt z naturą, której jesteśmy częścią, dlatego wiele czasu spędzamy na dworze, a do zabaw i nauki wykorzystujemy naturalne produkty i przedmioty. Żyjemy w zgodzie z samym sobą, rozwijamy wiarę we własne siły i dbamy o to, aby nasze potrzeby rozwojowe były zaspakajane. Stajemy się coraz bardziej samodzielni i otwarci na otaczający nas świat.

Ważny jest dla nas rozwój dziecka w sferach:

  • społecznej – dostarczając różnego rodzaju doświadczenia społeczno-kulturowe ukierunkowane na procesy międzyosobowe, wewnątrzosobowe, procesy między jednostką a grupą, między dwiema grupami, procesy zmieniające organizację i strukturę grup – przygotowujemy dzieci do miękkiego wejścia w życie szkolne;
  • emocjonalnej – kreując wartościowe doświadczenia, kształtuje się psychikę i osobowość dziecka, ukierunkowaną na budowanie dojrzałości emocjonalno-społecznej, rozumianej jako pewne, charakterystyczne i zarazem, pozytywne, wartościowe społecznie cechy emocjonalnego stosunku do ludzi, ich zachowań i różnego rodzaju wytworów.
  • poznawczej – stymulując rozwój umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji dochodzących z otoczenia, jak również rozbudzając ciekawość świata i ucząc, poprzez zabawę, treści zawartych w podstawie programowej;
  • komunikacyjnej – wspomagając nabycie kompetencji językowych, polegających na umiejętność stosowania reguł gramatycznych, konstruowania wypowiedzi poprawnych i adekwatnych do danej sytuacji w języku polskim i angielskim oraz używania języka odpowiednio do odbiorcy oraz do okoliczności towarzyszących procesowi komunikacji;
  • psychomotorycznej – pomagając odkrywać i poznawać możliwości ciała w różnych środowiskach przy realizacji zadań ruchowych, stymulujących zdolności koordynacyjne i kondycyjne, przygotowując do samodzielnego uczestnictwa w wybranych obszarach kultury zdrowia, rekreacji, sportu i zachowań estetyczno-artystycznych i estetyczno-obyczajowych.