Bajkowa Przystań we Wrocławiu poszukuje pracowników!

W związku z dynamicznym rozwojem Przedszkola i Klubu „Bajkowa Przystań” poszukujemy nauczycieli oraz opiekunów. Poniżej zamieszczamy szczegółową ofertę.

Do zobaczenia!

Razem z CV prosimy o wysłanie następującej klauzuli:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, dane wskazane w CV i liście motywacyjnym (o ile został on załączony) przez Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o. o. we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000118304, NIP 895-10-01-003, REGON 930368071; (dalej zwany jako Ośrodek Kształcenia), w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez Ośrodek Kształcenia procedury rekrutacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o. o. we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000118304, NIP 895-10-01-003, REGON 930368071 (dalej: Administrator lub Ośrodek Kształcenia).
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, Panem Henrykiem Batko, można skontaktować się przez adres e-mail: 'kcsk@edukacja.wroc.pl’
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu przeprowadzenia przez Ośrodek Kształcenia procesu rekrutacji, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda.
4. Dane osobowe przekazane Ośrodkowi Kształcenia nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Administrator będzie przetwarzał dane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji i nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody.
8. Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
9. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
10. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji organizowanej przez Ośrodek Kształcenia.Wróć do aktualności