FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

REKRUTACJA 

Rekrutacja do przedszkola w ramach projektu zaczyna się 1 grudnia i trwa do końca stycznia 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej „Karty zgłoszenia dziecka” u dyrektora przedszkola. Karta zgłoszenia można pobrać w siedzibie przedszkola oraz poniżej.

W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do rekrutowania liczbę uczestników pierwszeństwo będą miały dzieci:

  • dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie wydane przez Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • rodzeństwo dzieci już uczęszczających do „Bajkowej Przystani”,
  • z rodzin, w których co najmniej jedno z rodziców nie pracuje,
  • wychowywanych przez samotnych rodziców,
  • z rodzin tzw. wielodzietnych.

Utworzona zostanie lista rezerwowa, rodzice, którzy złożą karty zgłoszeniowe dziecka po wyczerpaniu miejsc będą dopisywani na listę rezerwową wg kolejności zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji dzieci zaproszonych do projektu i lista rezerwowa zostanie podana do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu „Bajkowa Przystań” do 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl