FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

„AKADEMIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – dobry start w Bajkowej Przystani!”

Pod taką nazwą był realizowany w naszym przedszkolu projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej: 10 Edukacja, działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pod działanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji 36 przedszkolaków oraz umożliwienie równego dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych poprzez utworzenie 30 nowych miejsc w Przedszkolu „Bajkowa Przystań”, zakup wyposażenia, realizację  dodatkowych zajęć dla 36 dzieci oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli.

Efekty projektu:

  • 30 miejsc wychowania przedszkolnego, które będą funkcjonowały co najmniej 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu;
  • Minimum 10 nauczycieli, którzy nabędą kompetencje po opuszczeniu programu,
  • 36 dzieci, które zwiększą szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównają zdiagnozowane deficyty.

Termin realizacji: VII 2016 – I 2018
Wartość Projektu: 720 600 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 612 510 zł

 

Do kogo kierowany był projekt?

Uczestnikami / uczestniczkami projektu było 36 dzieci (dziewczynek i chłopców) w wieku przedszkolnym. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami również dzieci powyżej 6 roku życia. Przedszkole dostosowane było do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Wsparcie w ramach projektu było skierowane również do 12 nauczycieli i pracowników pedagogicznych Przedszkola „Bajkowa Przystań”. Nauczyciele w zależności od potrzeb zostali objęci wsparciem związanym z doskonaleniem umiejętności i kompetencji.

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych Przedszkola „Bajkowa Przystań” do pobrania poniżej.

Szkolenie (moduł I): Terapia pedagogiczna
Szkolenie (moduł II): Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Szkolenia odbywały się na terenie WSZ „Edukacja” na ul. Krakowska 56-62, Budynek A.

Bliższe informacje na temat projektu można uzyskać w Przedszkolu „Bajkowa Przytań” lub w Biurze Projektu.

Przedszkole „Bajkowa Przystań”
ul. Krakowska 56-62, Wrocław 50-425
Budynek C

Biuro Projektu
ul. Krakowska 56-62, Wrocław 50-425
Budynek A, I piętro, pok. 101
tel. 71 37 72 135
e-mail: projekt@bajkowaprzystan.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl