Klubik dziecięcy

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Dla każdej wymienionej osoby proszę wpisać Imię i Nazwisko, numer dowodu osobistego, podpis obojga rodziców.
*
*
*
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
*
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka do Klubu Dziecięcego dla potrzeb niezbędnych do organizacji pracy i funkcjonowania placówki (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych). Dane mogą być udostępniane wyłącznie nauczycielom i opiekunkom Klubiku, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.
*
Oświadczam, że dziecko będzie korzystać z opieki w Klubie na zasadach określonych w niniejszej Karcie oraz w Regulaminie Klubu i zobowiązuję się do regularnego uiszczania wszelkich należnych opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem.