Bajkowa Przystań

Logo Bajkowa Przystań

Karta zgłoszenia

Prosimy o dokładne wypełnianie wszystkich obowiązkowych pól. 

  Krok 1/5: Dane dotyczące Dziecka

  Krok 2/5: Deklarowany rodzaj diety

  Krok 3/5: Dane dotyczące Rodziców Dziecka:

  #1 Matka

  #2 Ojciec

  Krok 4/5: Osoby upoważnione do odbioru Dziecka ze Żłobka*

  #1


  #2


  #3


  Krok 5/5: Dodatkowe informacje

  Skąd się o nas dowiedziałeś/aś? Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi.


  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW – KARTA ZGŁOSZENIA DO ŻŁOBKA „BAJKOWA PRZYSTAŃ”
  1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” sp. z o. o. we Wrocławiu, ul. Krakowska 56-62, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000118304 (dalej: Administrator). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, można skontaktować się przez adres e-mail: ‘iod@edukacja.wroc.pl’
  2. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych są powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zawarta z Administratorem umowa, przy czym Administrator zastrzega, iż przetwarzanie danych osobowych następować będzie:
  a. W celu realizacji przez Administratora celów i zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn.zm. oraz w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu dokonywania transakcji i płatności, obsługi zgłoszeń, które są do niego kierowane oraz w celu kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług;
  b. dla celów podatkowych i rachunkowych w związku z przepisami prawa.
  3. Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, pozostającym pod opieką Administratora. Mając na względzie treść art. 14 ust. 5 pkt b) RODO Administrator jest zwolniony ze spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób upoważnionych do odbioru dziecka.
  4. Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja itp.), ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków Administratora jako podmiotu prowadzącego placówkę opieki nad dziećmi do lat 3.
  5. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Pana/i dane osobowe, a także dane osobowe dzieci, które zostały nam przekazane, będą przetwarzane:
  a. nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, tj. Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn.zm.;
  b. dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa.
  7. Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw.
  8. Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.
  9. Podanie danych osobowych wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z późn.zm. jest niezbędne w celu świadczenia usług. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do klubu i świadczenia opieki. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

  Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA (Prywatność, Warunki)