UWAGA: Ta strona może zawierać nieaktualne informacje. Sprawdź naszą aktualną ofertę korzystając ze strony głównej. Do zobaczenia w Bajkowej Przystani!

Przedszkole językowe Bajkowa Przystań

Misja przedszkola

Nasze przedszkole językowe realizuje program kształcenia i wychowania w formie dwujęzycznej.
Zajęcia programowe i dodatkowe są realizowana w języku angielskim i polskim. Nauka języka nie jest celem samym w sobie, a służy przede wszystkim skutecznej komunikacji. Każdą grupą opiekuje się dwóch nauczycieli. Jeden z nich jest wychowawcą grupy, osobą odpowiedzialną za realizację programu dydaktycznego oraz nauczycielem komunikującym się z dziećmi w języku polskim, a drugi, to wychowawca, nauczyciel posługujący się w kontaktach z dziećmi wyłącznie językiem angielskim.

Nauczanie oparte jest na zasadzie one person, one language – jedna osoba komunikuje się z dziećmi tylko w jednym języku.

W naszym Przedszkolu nigdzie nie gonimy, za to doświadczamy, obserwujemy, wyciągamy wnioski. Uczymy się wzajemnie od siebie. Poznajemy świat wszystkimi zmysłami, motywujemy do działania i pokonywania różnych trudności życia codziennego. Staramy się być twórczy, kreatywni – tworzymy. W kontaktach z innymi ważny jest dla nas szczery uśmiech, komunikacja, szacunek, ale także od najmłodszych lat nauka bycia asertywnym. Bardzo ważny jest dla nas kontakt z naturą, której jesteśmy częścią, dlatego wiele czasu spędzamy na dworze, a do zabaw i nauki wykorzystujemy naturalne produkty i przedmioty. Żyjemy w zgodzie z samym sobą, rozwijamy wiarę we własne siły i dbamy o to, aby nasze potrzeby rozwojowe były zaspakajane. Stajemy się coraz bardziej samodzielni i otwarci na otaczający nas świat.

Kładziemy nacisk na rozwój dziecka w sferach:

społecznej – dostarczając różnego rodzaju doświadczenia społeczno-kulturowe ukierunkowane na procesy międzyosobowe, wewnątrzosobowe, procesy między jednostką a grupą, między dwiema grupami, procesy zmieniające organizację i strukturę grup – przygotowujemy dzieci do miękkiego wejścia w życie szkolne;

emocjonalnej – kreując wartościowe doświadczenia, kształtuje się psychikę i osobowość dziecka, ukierunkowaną na budowanie dojrzałości emocjonalno-społecznej, rozumianej jako pewne, charakterystyczne i zarazem, pozytywne, wartościowe społecznie cechy emocjonalnego stosunku do ludzi, ich zachowań i różnego rodzaju wytworów;

poznawczej – stymulując rozwój umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji dochodzących z otoczenia, jak również rozbudzając ciekawość świata i ucząc, poprzez zabawę, treści zawartych w podstawie programowej;

komunikacyjnej – wspomagając nabycie kompetencji językowych, polegających na umiejętność stosowania reguł gramatycznych, konstruowania wypowiedzi poprawnych i adekwatnych do danej sytuacji w języku polskim i angielskim oraz używania języka odpowiednio do odbiorcy oraz do okoliczności towarzyszących procesowi komunikacji;

psychomotorycznej – pomagając odkrywać i poznawać możliwości ciała w różnych środowiskach przy realizacji zadań ruchowych, stymulujących zdolności koordynacyjne i kondycyjne, przygotowując do samodzielnego uczestnictwa w wybranych obszarach kultury zdrowia, rekreacji, sportu i zachowań estetyczno-artystycznych i estetyczno-obyczajowych.