1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja” z siedzibą we Wrocławiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 56-62, KRS: 0000118304, NIP: 8951001003, REGON: 930368071 (dalej: Administrator).
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez e-mail: iod@edukacja.wroc.pl .
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki Bajkowa Przystań. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, dane przetwarzane będą w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania są wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji i wykonania obowiązków Administratora wynikających z ustaw, z zastrzeżeniem, iż:
  • w przypadku osób, które nie zostały przyjęte do placówki dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
  • w przypadku wszystkich osób, które wyraziły zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz przesyłanie informacji handlowych, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.